JORNADA

04/03/2021
Horari de 9:00 a 18 hores

INSCRIPCIÓ

Inscripció general: 30€ PVP
Inscripció reduïda:*

• Per a membres de la CCF, Patronat de l’ITeC i col·lectius professionals: 20€ PVP
• Estudiants, professors d’escoles que tenen acord amb l’ITeC i persones aturades: 10€ PVP

*Caldrà acreditar-ho.

Inscripció

Cancel·lació de la inscripció

El canvi de nom de la persona inscrita es podrà fer fins el dia 25 de febrer, només s’acceptaran les modificacions per correu electrònic, informant del canvi a la Secretaria d’organització de la jornada activitats@itec.cat
Les cancel·lacions a la participació a la jornada només s’acceptaran en circumstancies excepcionals.