Jornada

Quota d’inscripció reduïda fins el 15 de maig

Import: 150 € + 21% IVA

Quota d’inscripció a partir del 16 de maig

Import: 175 € + 21% IVA

Workshop

Quota d’inscripció

Import: 350 €, exent d’IVA

Jornada + Workshop

Quota d’inscripció

Import: 400€, l’import del Workshop (350 €) està exent d’IVA

Cancel·lació de la inscripció

El canvi de nom de la persona inscrita es podrà fer fins el dia 3 de octubre, només s’acceptaran les modificacions per correu electrònic, informant del canvi a la Secretaria d’organització de la jornada activitats@itec.cat.

Les cancel·lacions a la participació a la jornada només s’acceptaran en circumstancies excepcionals.