Informes de l'Oficina EOTA de l'ITeC - Seccions dels Reports

About admin

Aquest autor encara no ha omplert cap detall.
So far admin has created 720 blog entries.

Properes reunions:

 • Consell Tècnic núm. 25, Roma, 18 i 19 de setembre de 2019
 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 20 de novembre de 2019
 • Consell Tècnic núm. 26, Brussel·les, 11 i 12 de desembre de 2019
18/06/2019|

Els EAD són d’aplicació obligatòria?

L’article 4 (1) del Reglament, sobre la declaració de prestacions, diu:

“Cuando un producto de construcción esté cubierto por una norma armonizada o sea conforme con una evaluación técnica europea emitida para el mismo, el fabricante emitirá una declaración de prestaciones cuando dicho producto se introduzca en el mercado.”
A nivell de les normes harmonitzades, quan un producte de construcció disposi d’una norma harmonitzada la referència de la qual hagi estat publicada al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), i hagi finalitzat el període de coexistència[1], el fabricant té l’obligació d’emetre una declaració de prestacions i marcar CE el seu producte d’acord amb aquesta norma. Aquesta obligació aplica per comercialitzar un producte a la Unió Europea, no sent

18/06/2019|

Elaboració d’ETAs

Entre el 28.02.2019 i el 10.06.2019, l’ITeC ha emès tres ETA i té quaranta-dos en elaboració. Els tres ETA emesos son dels dos EAD i de la Guia DITE següents (vegeu web EOTA, apartat “Our Publications”).

 • EAD 090062-00-0404, de revestiments exteriors fixats mecànicament.
  • ETA 13/0166 Kits Tempio® FK-16 i FK-20 amb pefils horitzontals continus o discontinus, Kits Tempio® FS-20, FS-24 i FS-30 amb clips, de Cerámica Mayor SA.
 • EAD 350140-00-1106, de revestiments o kits de revestiment per a aplicacions de resistència al foc.
  • ETA 18/1087 Biofire de TRIA-Serviços, Materiais e Equipamentos SA.
 • Guia DITE 004, de sistemes compostos per a aïllament tèrmic exterior (SATE) amb revestiment continu.
  • ETA
18/06/2019|

Elaboració d’EADs

A més de l’EAD 090062-00-0404, l’ITeC disposa de dotze EAD publicats al DOUE. Actualment està treballant en altres catorze EAD, dels quals dos son modificacions d’EAD:

 • un ja ha estat adoptat internament per l’EOTA i s’està elaborant l’ETA corresponent
 • els tretze restants estan en diferents fases d’elaboració

Nota: en aquest punt no es comptabilitzen els treballs en curs de conversió de Guies DITE a EAD, indicats al primer punt d’aquesta secció.

18/06/2019|

EAD publicats elaborats per l’ITeC

Els tres EAD indicats a continuació han estat desenvolupats per l’ITeC en el marc de l’EOTA i publicats al DOUE, amb data 20.03.2019. Permeten l’elaboració d’ETAs i el consegüent marcatge CE dels kits coberts pel seu àmbit d’aplicació. L’ITeC és un dels instituts més actius en el camp dels kits, i particularment en el relacionat amb les façanes.

A continuació, es descriu sintèticament el contingut d’aquests tres EAD. Es pot consultar la informació de tots els EAD elaborats per l’ITeC en l’article “Tretze documents d’avaluació europeus elaborats per l’ITeC publicats al DOUE“.

 • EAD 040427-00-0404 Kits per a sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb morter com a producte aïllant tèrmic i revestiment continu o discontinu com a pell
18/06/2019|

Treballs de Conversió de Guies DITE a EAD liderats per l’ITeC

 • Conversió de la Guia DITE de productes retardants del foc (ETAG 028)

Un cop tractats els comentaris rebuts a la revisió final de la Comissió, el document revisat s’ha enviat per a publicació.

 • Conversió de la Guia DITE de kits d’elements prefabricats per a aïllament tèrmic per l’exterior (ETAG 017)- treball liderat per CSTB-ITeC

Un cop tractats els comentaris rebuts en la fase de comentaris de la Comissió, el document revisat s’ha enviat per a la fase de publicació. Queda pendent la revisió final de la Comissió.

 • Conversió de la Guia DITE de kits per a revestiments exteriors de façana (ETAG 034)

EAD 090062-00-0404 “Kits de revestiments exteriors de façana fixats mecànicament”: referència publicada en el

18/06/2019|

Publicació d’EADs en el DOUE

En aquest període s’han publicat les dues primeres Decisions d’Execució de la Comissió sobre EADs en el Diari Oficial de la Unió Europea-DOUE: la Decisió 2019/450, amb data 19.03.2019, i la Decisió 2019/896, amb data 28.05.2019, que modifica la primera ampliant-la.

Referència de l’EAD Títol de l’EAD Document substituït
Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión
040427-00-0404 Kits para sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) con mortero como producto aislante térmico y revestimiento continuo o discontinuo como piel exterior
060012-00-0802 Kit formado por revestimiento interior de conducto de evacuación de fibra de vidrio, sustancias minerales y orgánicas y accesorios
090119-00-0404 Kits para revestimientos exteriores de fachada de

18/06/2019|

Treballs de conversió de Guies DITE en curs o pendents de publicació

A la reunió del Consell Tècnic núm. 24 s’ha analitzat la situació dels catorze treballs de conversió actualment en curs.

Tal i com s’indicava als Reports anteriors, es podrien distingir quatre fases bàsiques en el procés de conversió de les Guies DITE a EAD:

Elaboració i adopció pel grup de treball;
Adopció per l’EOTA – pels organismes designats;
Comentaris de la Comissió – incloent-hi la seva consideració;
Publicació – on també hi poden haver comentaris de la Comissió, la revisió final dels EAD;

En aquests moments tots els treballs es troben a les fases 3ª i 4ª.

Situació detallada dels treballs:

 • EAD de sistemes de vidre estructural (conversió de la Guia DITE 002 parts 1 i 3): enviat a la Comissió
18/06/2019|

Treballs de conversió de Guies DITE amb l’EAD publicat

Actualment són divuit els EAD publicats basats en Guies DITE, dels quals ja se n’ha publicat la modificació d’un d’ells. A partir d’ara els identificarem pel seu número de referència.

Relació dels EAD publicats:

 • EAD 030351-00-0402, per a sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades mecànicament (conversió de la Guia DITE 006): publicat al DOUE, amb data 29.05.2019.
 • EAD 090062-00-0404, per a kits de revestiments exteriors de façana (conversió de la Guia DITE 034 parts 1 i 2): publicat al DOUE, amb data 16.11.2018.
 • EAD 160004-00-0301 i 160027-00-0301, per a kits de posttesat per a pretesat d’estructures (conversió de la Guia DITE 013): EAD publicats al DOUE, amb data 15.12.2017.
 • EAD 210005-00-0505, per a kits de particions interiors (conversió de
18/06/2019|

Introducció de millores als Documents d’Avaluació Europeus

En base a la Comunicació de la Comissió COM(2018) 764, comentada al Report Núm. 19, la Comissió està plantejant les següents mesures per a la millora dels Documents d’Avaluació Europeus-EAD:

 1. Totes les referències que apareguin en un EAD, a altres especificacions tècniques harmonitzades, normes d’assaig o altres documents de referència, hauran d’anar acompanyats de la seva data (any).
 2. Tots els mètodes d’avaluació estaran recollits en el text de l’EAD. No es crearan ni es farà referència a Technical Reports (TR) que incloguin mètodes d’avaluació en els nous EAD.
 3. Els organismes d’avaluació tècnica i la secretaria de l’EOTA aplicaran un check list per als esborranys d’EAD adoptats facilitat per la Comissió.
 4. S’evitarà
18/06/2019|

Properes reunions:

 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 24 d’abril de 2019
 • Consell Tècnic núm. 24, Brussel·les, 4 i 5 de juny de 2019
 • Consell Tècnic núm. 25, en lloc a convenir, 18 i 19 de setembre de 2019
 • Consell Tècnic núm. 26, Brussel·les, 11 i 12 de desembre de 2019
07/03/2019|

Què significa el número de l’EAD?

Està estructurat en tres parts: EAD XXYYYY-00-ZZZZ

 • La primera part és una combinació del codi de l’àrea de producte, segons l’Annex IV del Reglament, i el número de projecte definit per l’EOTA.
 • La segona part indica la versió de l’EAD. La versió inicial és la 00, la primera modificació de l’EAD és la 01 i així successivament.
 • La tercera part indica l’àrea de producte segons la classificació EOTA.

Exemple d’un EAD publicat:

EAD 040005-00-1201 Productes fabricats amb fibres vegetals o animals per a aïllament tèrmic i/o acústic

numero-ead-report-19-cat

A l’annex IV del Reglamento es defineixen les àrees de productes dels EAD, amb el seu codi i descripció. Són 35 les definides i existeix una més, la

07/03/2019|

Elaboració d’EADs

A més de l’EAD 090062-00-0404, l’ITeC disposa de nou EAD publicats al DOUE. Actualment està treballant en altres quinze EAD:

 • tres s’han enviat per a la fase de publicació, després d’emetre el primer ETA
 • tres ja han estat adoptats internament per l’EOTA i s’estan elaborant els ETA corresponents
 • els nou restants estan en diferents fases d’elaboració

Un dels tres EAD en la fase de publicació estava en l’última llista de publicació –desembre del 2018–, que ha estat suspesa per la Comissió a causa de l’establiment del nou procediment de publicació (vegeu la noticia a la secció “Documents d’Avaluació Europeus”).

Nota: en aquest punt no es comptabilitzen els treballs de conversió de Guies DITE a EAD, indicats en el primer punt d’aquesta secció.

07/03/2019|

Treballs de conversió de Guies DITE a EAD liderats per l’ITeC

 • Conversió de la Guia DITE de productes retardants del foc (ETAG 28)

L’EAD es troba a la fase de publicació i s’acaben de rebre comentaris de la Comissió.

 • Conversió de la Guia DITE de kits d’elements prefabricats per a aïllament tèrmic per l’exterior (ETAG 017)- treball liderat CSTB-ITeC:

S’han tractat els comentaris del consultor de la Comissió (fase de comentaris de la Comissió); l’EAD revisat i les respostes als comentaris s’han circulat als organismes designats per a confirmació. S’acaben de rebre comentaris de la Comissió.

 • Conversió de la Guia DITE de kits per a revestiments exteriors de façana (ETAG 34)

EAD 090062-00-0404 “Kits de revestiments exteriors de façana fixats mecànicament”: referència publicada al DOUE, amb data 16.11.2018,

07/03/2019|

Publicació d’EADs en curs amb el nou procediment anunciat per la Comissió

A la darrera reunió de la Comissió Executiva de l’EOTA, el Sr. Iñigo Urresti de la Comissió Europea, va anunciar que s’havia iniciat amb data 18 de gener el procés per a la primera publicació de referències d’EADs en el DOUE, aplicant el nou procediment. Va indicar també que aquesta publicació d’EADs inclourà els EADs de la publicació suspesa al desembre i algun EAD addicional.

Segons el Sr. Urresti, aquesta publicació d’EADs servirà a la DG Grow per provar el nou procediment que té 4-5 passos i que finalitza amb la publicació d’un acte d’implementació en el DOUE, el qual inclourà una relació de referències dels EADs. Encara no està en condicions de donar una data de publicació.

Així mateix, va destacar que

07/03/2019|

Treballs de conversió de Guies DITE en curs o pendents de publicació

A la reunió del Consell Tècnic núm.23 s’ha analitzat la situació dels disset treballs de conversió actualment en curs.

Tal i com s’indicava al Report 18, es podrien distingir quatre fases bàsiques en el procés de conversió de les Guies DITE a EAD:

Elaboració i adopció pel grup de treball;
Adopció per l’EOTA – pels organismes designats;
Comentaris de la Comissió – incloent-hi la seva consideració;
Publicació – on també hi poden haver comentaris de la Comissió, la revisió final dels EAD;

En aquests moments la majoria dels treballs es troben a les fases 3ª i 4ª.

Situació detallada dels treballs:

 • EAD de sistemes de vidre estructural (conversió de la Guia DITE 002 parts 1 i 3): enviat a la Comissió
07/03/2019|

Treballs de conversió de Guies DITE amb l’EAD publicat

Actualment són quinze els EAD publicats basats en Guies DITE, dels quals ja se n’ha publicat la modificació d’un d’ells. A partir d’ara els identificarem pel seu número de referència.

Relació dels EAD publicats:

 • EAD 090062-00-0404, per a kits de revestiments exteriors de façana (conversió de la Guia DITE 034 parts 1 i 2): publicat al DOUE, amb data 16.11.2018. Vegeu informació a la secció “L’ITeC i l’Avaluació Tècnica Europea”.
 • EADs 160004-00-0301 y 160027-00-0301, per a kits de posttesat per a pretesat d’estructures (conversió de la Guia DITE 013): EADs publicats al DOUE, amb data 15.12.2017.
 • EAD 330076-00-0604, d’ancoratges químics per a obra de fàbrica (conversió de la Guia DITE 029): publicat al DOUE, amb data 15.12.2017.
 • EAD 330196-01-0604, d’ancoratges
07/03/2019|

Introducció de millores a les normes harmonitzades

Amb data 22.11.2018, la Comissió va publicar la Comunicació COM(2018) 764 “Normes harmonitzades: augment de la transparència i la seguretat jurídica per a un mercat únic plenament operatiu”.

Aquesta comunicació explica les mesures adoptades recentment per continuar millorant el sistema de normalització europeu. També recull accions específiques que la Comissió durà a terme en un futur immediat per a millorar l’eficiència, la transparència i la seguretat jurídica dels agents implicats en el desenvolupament de les normes harmonitzades. Es refereix, per tant, a aquelles normes europees adoptades a partir d’una petició de la Comissió perquè s’apliqui la legislació de la Unió en matèria d’harmonització.

El Reglament 1025/2012 sobre la normalització europea és el que, des de la seva entrada en vigor al

07/03/2019|

Properes reunions:

 • Consell Tècnic núm. 23, Brussel·les, 20 i 21 de febrer de 2019
 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 24 d’abril de 2019
 • Consell Tècnic núm. 24, Brussel·les, 4 i 5 de juny de 2019
 • Consell Tècnic núm. 25, lloc a convenir, 18 i 19 de setembre de 2019
 • Consell Tècnic núm. 26, Brussel·les, 11 i 12 de desembre de 2019
08/01/2019|

Què passa amb les sol·licituds d’ETA de productes que no s’ajusten a l’EAD resultant de la conversió d’una Guia DITE?

En principi, cal distingir-ne dos casos:

 1. Quan la desviació és deguda a un aspecte tècnic específic del producte objecte de la sol·licitud.
 2. Quan la desviació és generalitzable a tots els productes similars del sector.

En el cas a), la solució generalment més adequada és preparar un EAD específic per al producte objecte de la sol·licitud d’ETA. L’OET que rebi la sol·licitud desenvoluparà l’EAD d’acord amb l’Annex II del Reglament, igual que tots els EAD desenvolupats a partir de la sol·licitud individual d’un fabricant.

En el cas b), cal plantejar una modificació de l’EAD resultant de la conversió d’una Guia DITE. Aquesta modificació es desenvoluparà en un grup de treball de l’EOTA, com s’ha fet amb els treballs de conversió.

08/01/2019|

Què passa amb les sol·licituds d’ETA relacionades amb Guies DITE per a les quals no està prevista la seva conversió?

Per l’escàs nombre d’ETA emesos i també per manca d’interès del sector, no s’ha previst convertir en EAD les Guies DITE 016, 021, 023, 024, 025, 031, 033, 035 (vegeu web EOTA). L’EOTA es va comprometre amb la Comissió a finalitzar el màxim nombre de conversions a finals del 2018, però aquestes Guies DITE no hi estan incloses.

Quan un fabricant presenti una sol·licitud d’ETA relacionada amb una d’aquestes Guies DITE, l’Organisme d’Avaluació Tècnica-OET haurà d’aplicar l’Art. 21 (c) del Reglament, és a dir, preparar un EAD per atendre aquesta sol·licitud. Aquest EAD es redactarà en base a la Guia DITE corresponent i només contindrà aquells aspectes específics inclosos en la sol·licitud del fabricant, llevat que s’hi acordés procedir a la

08/01/2019|

Elaboració d’ETAs

Entre el 18.10.2018 i el 19.12.2018, l’ITeC ha emès cinc ETA i en té trenta-cinc en elaboració. Els ETA emesos són dels dos EAD i de la Guia DITE següents (vegeu la web de l’EOTA, apartat publications).

 • EAD 350142-00-1106, de productes i kits per a protección al foc a base de panells rígids, semirrígids y mantes
  • ETA 18/0690 Ultimate Protect Wired Mat 4.0 de Saint-Gobain Isover Ibérica SL
  • ETA 18/0691 Ultimate Protect Slab 4.0 de Saint-Gobain Isover Ibérica SL
  • ETA 18/1017 TECBOR de Tecresa Protección Pasiva SL
 • EAD 350402-00-1106, de pintures reactives per a protección contra el foc d’elements d’acer
  • ETA 18/0689 Hempafire Pro 315 de Hempel A/S
 • Guía DITE 030 part 1, de connectors per a junts estructurals
  • ETA
08/01/2019|

Elaboració d’EADs

A més dels deu publicats, l’ITeC està actualment treballant en uns altres quinze EAD:

 • tres s’han enviat per a la fase de publicació, després d’emetre el primer ETA
 • tres ja han estat adoptats internament per l’EOTA i s’estan elaborant els ETA corresponents
 • els nou restants estan en diferents fases d’elaboració

Un dels tres EAD en la fase de publicació estava en l’última llista de publicació –desembre del 2018–, que ha estat suspesa fa poc (vegeu la secció “Documents d’Avaluació Europeus-EAD”, segona notícia).

Nota: en aquest punt no es comptabilitzen els treballs de conversió de Guies DITE a EAD, indicats en el primer punt d’aquesta secció.

08/01/2019|

L’ITeC ha arribat als deu EAD publicats

Les referències d’aquests EAD han estat publicades al DOUE, i els documents corresponents a la web de l’EOTA.

Nou EAD han estat elaborats a partir de sol·licituds de fabricants per obtenir un ETA. El desè EAD és el resultat de la conversió de la Guia DITE 034 a un EAD, realitzada per un grup de treball de l’EOTA liderat per l’ITeC.

Aquests EAD són els següents:

Referència i títol del Document d’Avaluació Europeu EAD substituït
010028-00-0103 Kit reutilizable de cimentación superficial para estructuras ligeras
040138-01-1201 Productos de aislamiento térmico y/o acústico a granel de fibras vegetales para relleno in situ 040138-00-1201
040287-00-0404 Kits para sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) con paneles como producto aislante térmico y revestimiento discontinuo como piel exterior
040456-00-1201 Aislante térmico y/o acústico hecho

08/01/2019|

Treballs de conversió de Guies DITE a EAD liderats per l’ITeC

 • Conversió de la Guia DITE de productes retardants del foc (ETAG 28)

Un cop considerats els comentaris de la Comissió, l’esborrany d’EAD ha estat enviat a la Comissió per a la fase de publicació.

 • Conversió de la Guia DITE de kits d’elements prefabricats per a aïllament tèrmic per l’exterior (ETAG 017) –treball liderat CSTB-ITeC:

Un cop adoptat per l’EOTA, l’esborrany d’EAD es va enviar per a la fase de comentaris de la Comissió. S’han rebut comentaris del consultor de la Comissió, els quals seran considerats en breu.

 • Conversió de la Guia DITE de kits per a revestiments exteriors de façana (ETAG 34)

Amb data 16.11.2018, s’ha publicat la referència del Document d’Avaluació Europeu EAD 090062-00-0404 “Kits de

08/01/2019|

Nou procediment per a la publicació dels EAD

A la reunió del Consell Tècnic núm. 22, el Sr. Iñigo Urresti, nou director adjunt a la DG Grow va anunciar un nou procediment per a la publicació dels EAD. La Comissió ha decidit aplicar aquest nou procediment per a la publicació tant de les normes harmonitzades com dels EAD. Aquesta decisió s’aplica des de l’1 desembre. Per aquest motiu, les publicacions de normes harmonitzades i d’EAD previstes per al mes de desembre han estat suspeses fins que s’implementi el nou procediment.

La introducció d’aquest nou procediment és deguda a la sentència del cas Elliot. Aquest procediment inclourà diferents passos, per exemple, una consulta interdepartamental a la Comissió, i finalitzarà amb la publicació d’un Acte d’Implementació. La Comissió està definint els detalls

08/01/2019|

Dinovena publicació d’EAD al DOUE

En aquest període s’ha publicat una Comunicació de la Comissió en el Diari Oficial de la Unió Europea-DOUE: la Comunicació 2018/C 417/07, amb data 16.11.2018. Aquesta Comunicació àmplia i substitueix les publicades anteriorment.

Amb aquesta Comunicació, la llista d’EADs s’ha ampliat amb els següents EAD:

Referència i títol del Document d’Avaluació Europeu EAD substituït
030155-00-0402 Resina de betún y poliuretano monocomponente para impermeabilización de remates de cubiertas
040138-01-1201 Productos de aislamiento térmico y/o acústico a granel de fibras vegetales para relleno in situ 040138-00-1201
040773-00-1201 Placas de poliestireno expandido con funciones resistentes y de aislamiento térmico exterior con impermeabilización
090062-00-0404 Kits para revestimientos exteriores de fachada fijados mecánicamente ETAG 034
090101-00-0404 Soporte en cruz para apoyo de cristales en muros cortina
130010-01-0304 Madera laminada encolada de frondosa. Madera de haya microlaminada

08/01/2019|

Treballs de conversió de Guies DITE en curs o pendents de publicació

A la reunió del Consell Tècnic núm. 22 s’ha analitzat la situació dels disset treballs de conversió actualment curs.

Situació detallada dels treballs:

 • EAD de sistemes de vidre estructural (conversió de la Guia DITE 002 parts 1 i 3): enviat a la Comissió per a la fase de publicació.
 • EAD de kits de particions interiors (conversió de la Guia DITE 003): enviat a la Comissió per a la fase de publicació.
 • EAD de sistemes d’aïllament per l’exterior (conversió de la Guia DITE 004): s’han considerat els comentaris rebuts en la circulació als organismes designats i s’ha adoptat l’esborrany d’EAD a nivell de l’EOTA; s’enviarà immediatament per a la fase de comentaris de la Comissió.
 • EAD de sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en
08/01/2019|

Treballs de conversió de Guies DITE amb l’EAD publicat

Des de la publicació del Report núm. 17, s’han publicat dos EAD al DOUE corresponents a la conversió de les Guies DITE 027 i 034. Ara són quinze els EAD publicats basats en Guies DITE.

Relació dels EAD publicats:

 • EAD d’ancoratges mecànics (conversió de la Guia DITE 001 parts 1 a 4): publicat al DOUE, amb data 9.12.2016 (*).
 • EAD d’ancoratges químics (conversió de la Guia DITE 001 part 5): publicat al DOUE, amb data 15.12.2017 (*).
 • EAD d’ancoratges mecànics per a ús múltiple en aplicacions no estructurals (conversió de la Guia DITE 001 part 6): publicat al DOUE, amb data 08.2018.
 • EAD d’escales prefabricades (conversió de la Guia DITE 008): publicat al DOUE, amb data 13.5.2016.
 • EADs (2 doc.) kits de
08/01/2019|

Prop del 90% dels treballs de conversió de Guies DITE han completat la fase d’adopció per l’EOTA

A principi del 2018, l’EOTA va acordar amb la Comissió avançar tot el possible els treballs de conversió de les Guies DITE de prioritat C –la data de finalització dels quals estava previst per al 15 de desembre del 2020– a finals del 2018 (com les conversions de les Guies de prioritat B). Això afecta dinou Guies DITE.

En el procés de conversió de les Guies DITE a EAD, es podrien distingir quatre fases bàsiques:

Elaboració i adopció pel grup de treball;
Adopció per l’EOTA –pels organismes designats;
Comentaris de la Comissió –incloent-hi la seva consideració;
Publicació –on també hi poden haver comentaris de la Comissió, a la revisió final dels EAD;

El compromís de l’EOTA era completar la 2a fase

08/01/2019|

Publicació de l’estudi de suport per a la revisió del Reglament

S’han publicat els informes d’aquest estudi de suport, el qual està compost per dos treballs: l’estudi per a l’avaluació del Reglament i l’estudi per a l’avaluació de l’impacte del Reglament. El primer recull evidències per avaluar el Reglament mitjançant una anàlisi retrospectiva del seu funcionament i dels objectius assolits. El segon avalua les opcions potencials per a la seva futura revisió.

Tots dos estan compostos per un informe final, uns annexos i un resum per a executius, els quals es poden obtenir a través de la Web de la Comissió o de l’Oficina de Publicacions de la Comissió.

Es tracta d’un estudi extern per a la Comissió els adjudicataris del qual han estat: Joint Institute for Innovation Policy (JIIP), Valdani Vicari &

08/01/2019|

Properes reunions:

 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 21 de novembre de 2018
 • Consell Tècnic núm. 22, Brussel·les, 12 i 13 de desembre de 2018
29/10/2018|

En què es diferencia un kit d’un sistema acoblat en el marc del Reglament de Productes de Construcció?

Nota: “Sistema acoblat” és la traducció del terme anglès “assembled system”. En la resposta que segueix, s’ha considerat equivalent a sistema constructiu executat a l’obra.

Una façana ventilada està formada per un conjunt de components que “s’acoblen” en obra, i en resulta un sistema acoblat. Un kit per a una façana ventilada és un producte de construcció que comercialitza un fabricant per a l’execució d’un sistema acoblat de façana. Vegeu l’article “El concepte kit en els productes de construcció”.

Cada kit està format per un conjunt de components que poden correspondre a una part dels components del sistema acoblat – per exemple, la placa i la seva fixació en una façana ventilada – o en alguns casos a la seva

29/10/2018|

Elaboració d’ETAs

Entre el 26.06.2018 i el 17.10.2018, l’ITeC ha emès cinc ETA i en té vint-i-nou en elaboració. Els ETA emesos són dels EAD següents (vegeu web EOTA, apartat publications).

 • EAD 040427-00-0404, de kits per a sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb morter com a producte aïllant tèrmic i revestiment continu o discontinu com a pell exterior.
  • ETA 18/0165 webertherm mineral de Saint-Gobain Weber Cemarksa SA
 • EAD 090119-00-0404, de kits per a revestiments exteriors de façana formats per panells minerals amb revestiment continu aplicat in-situ.
  • ETA 13/0311 Kits per als sistemes de revestiment AQUAPANEL® WL121.C; WL122.C; WL221.C; WL222.C; WL321.C; WL322.C; WL131.C; WL132.C; WL231.C; WL232.C; WL331.C; WL332.C de Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG
 • EAD 090120-00-0404, de kits per a sistemes
29/10/2018|

Elaboració d’EADs

L’ITeC ja disposa de vuit EAD publicats al DOUE. Actualment està treballant en uns altres catorze EAD:

 • quatre s’han enviat per a la fase de publicació, després d’emetre el primer ETA
 • dos ja han estat adoptats internament per l’EOTA i s’estan elaborant els ETA corresponents
 • els vuit restants estan en diferents fases d’elaboració

Nota: en aquest apartat no es comptabilitzen els treballs de conversió de Guies DITE a EAD, indicats en el primer punt d’aquesta secció.

29/10/2018|