Informes de l'Oficina EOTA de l'ITeC - Seccions dels Reports

About admin

Aquest autor encara no ha omplert cap detall.
So far admin has created 792 blog entries.

Properes reunions:

 • Consell Tècnic núm. 27, Brussel·les, 11 i 12 de març de 2020
 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 29 d’abril de 2020
 • Consell Tècnic núm. 28, Brussel·les, 10 i 11 de juny de 2020
10/01/2020|

En quins casos la via del Document d’Avaluació Europeu no aplica?

Aquesta FAQ complementa la del Report núm. 02 “Quan són d’aplicació els Documents d’Avaluació Europeus-EAD?”. D’acord amb l’experiència adquirida, no aplica un EAD en els següents casos:

 • Productes indicats específicament en l’àmbit d’aplicació d’una especificació tècnica harmonitzada (norma harmonitzada o EAD).
 • Productes no indicats específicament en l’àmbit d’aplicació d’una especificació tècnica harmonitzada, però de la mateixa família de productes, que es poden avaluar amb els mètodes d’avaluació establerts en l’especificació, sense necessitat d’introduir cap canvi en aquests.
 • Kits amb components que disposen de marcatge CE, per als quals no és necessari avaluar cap característica essencial a nivell de kit. És suficient amb les característiques essencials establertes per als components.
10/01/2020|

Elaboració d’ETAs

Entre el 16.10.2019 i el 20.12.2019, l’ITeC ha emès cinc ETA i té quaranta-tres en elaboració. Els ETA emesos son dels cinc EAD següents (vegeu web EOTA, apartat “Our Publications”).

 • EAD 160004-00-0301, de kits de posttesat per al pretesat d’estructures.
  • ETA 19/0064 MeKano4 PT System E, sistema de posttesat exterior des de 3 fins a 37 cordons, de MK4 WORLD WIDE SL.
 • EAD 210005-00-0505, de kits de partició interna per a parets no portants.
  • ETA 19/0164 Lateroyeso® de FERCYSER SL.
 • EAD 250005-00-0606, d’adhesius per a revestiments de façanes ventilades.
  • ETA 19/0511 SikaTack® Panel-50 de SIKA SERVICES AG.
 • EAD 340179-00-0203, de kits de d’edificació estructural amb panells.
  • ETA 19/0380 ECCO house, de MUSSO HOLDING s.r.l.
 • EAD 350454-00-1104, de
10/01/2020|

Elaboració d’EADs

A més de l’EAD 090062-00-0404, l’ITeC disposa de dotze EAD publicats al DOUE. Actualment està treballant en altres quinze EAD, dels quals quatre són modificacions d’EAD:

 • un s’ha enviat per a la fase de publicació, després d’emetre el primer ETA
 • dos ja han estat adoptats internament per l’EOTA i s’estan elaborant els ETA corresponents
 • els dotze restants estan en diferents fases d’elaboració

Nota: en aquest punt no es comptabilitzen els treballs en curs de conversió de Guies DITE a EAD, indicats al primer punt d’aquesta secció.

10/01/2020|

Treballs de conversió de Guies DITE a EAD liderats per l’ITeC

 • Conversió de la Guia DITE de productes retardants del foc (ETAG 028)

  S’han considerat els comentaris de la Comissió en la fase de publicació, incloent el que era objecte d’una consulta a la Comissió; el document revisat ha estat confirmat per tots els organismes designats; s’acaba d’enviar a la Comissió per a publicació.

 • Conversió de la Guia DITE de kits d’elements prefabricats per a aïllament tèrmic per l’exterior (ETAG 017)- treball liderat per CSTB-ITeC:

  EAD enviat a la Comissió per a la fase de publicació; pendent revisió final de la Comissió.

 • Conversió de la Guia DITE de kits per a revestiments exteriors de façana (ETAG 034)

  EAD 090062-00-0404 “Kits de revestiments exteriors de façana fixats mecànicament”: referència

10/01/2020|

Publicació d’EADs en el DOUE

A la reunió del Consell Tècnic núm. 26, els representants de la Comissió presents van anunciar que durant el primer trimestre de 2020 es publicaran els dinou EADs que han proposat, els quals tenen llum verda després de ser revisats a la fase de publicació. Entre aquests EAD, es troben els EAD resultants de la conversió de les Guies DITE (ETAG) 011 i 015. Vegeu apartat “Treballs de conversió de Guies DITE en curs o pendents de publicació”.

Els EAD han passat de ser especificacions tècniques europees les referències de les quals es publicaven mitjançant Decisions d’Execució de la Comissió, a documents de la legislació europea les referències dels quals es publiquen mitjançant Decisions d’Execució de la Comissió, amb un major

10/01/2020|

Treballs de conversió de Guies DITE en curs o pendents de publicació

A la reunió del Consell Tècnic núm. 26 s’ha analitzat la situació dels catorze treballs de conversió actualment en curs.

Tal com s’indicava en anteriors Reports, es podrien distingir quatre fases bàsiques en el procés de conversió de les Guies DITE a EAD:

Elaboració i adopció pel grup de treball;
Adopció per l’EOTA – pels organismes designats;
Comentaris de la Comissió – incloent-hi la seva consideració;
Publicació – on també hi poden haver comentaris de la Comissió, en la revisió final dels EAD;

En aquests moments tots els treballs es troben a la fase 4ª.

Situació detallada dels treballs:

 • EAD de sistemes de vidre estructural (conversió de la Guia DITE 002 parts 1 i 3): es van
10/01/2020|

Treballs de conversió de Guies DITE amb l’EAD publicat

Actualment són divuit els EAD publicats basats en Guies DITE, dels quals ja se n’ha publicat la modificació d’un d’ells. No s’han produït modificacions en els últims mesos.

Relació dels EAD publicats:

 • EAD 030351-00-0402, per a sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades mecànicament (conversió de la Guia DITE 006): publicat al DOUE, amb data 29.05.2019.
 • EAD 090062-00-0404, per a kits de revestiments exteriors de façana (conversió de la Guia DITE 034 parts 1 i 2): publicat al DOUE, amb data 16.11.2018.
 • EADs 160004-00-0301 i 160027-00-0301, per a kits de posttesat per al pretesat d’estructures (conversió de la Guia DITE 013): EAD publicats al DOUE, amb data 15.12.2017.
 • EAD 210005-00-0505, per a kits de particions interiors (conversió de la Guia DITE
10/01/2020|

L’EOTA reforça el control de qualitat en l’elaboració dels EAD

Amb la finalitat de facilitar la implementació dels nous criteris establerts per la Comissió per als EAD, l’EOTA ha adoptat les següents mesures en els últims mesos:

1. Contractar un tècnic per al seguiment dels EAD des del Secretariat de l’EOTA.

2. Participar en l’exercici pràctic sobre l’ús del checklist de la Comissió per als EAD, elaborant una versió comentada del checklist (vegeu la noticia de la secció anterior)

3. Revisar els EAD abans del seu enviament a la Comissió en la fase 7c[2] i informar l’organisme responsable de l’EAD quan hi hagin observacions.

A partir de la publicació de la Comunicació de la Comissió COM(2018) 764 “Normes harmonitzades: augment de la transparència i la

10/01/2020|

Exercici pràctic sobre l’ús del checklist de la Comissió per als EAD

El mes d’octubre passat va tenir lloc un exercici pràctic sobre l’aplicació del checklist per al control de qualitat dels Documents d’Avaluació Europeus-EAD. Aquest exercici va ser dut a terme pels Serveis de la Comissió juntament amb el Secretariat de l’EOTA. Es van seleccionar sis exemples d’EAD, cinc en fase de redacció i un adoptat per l’EOTA. Sobre la base d’aquests exemples, es va fer una simulació de com haurien d’utilitzar el checklist els organismes d’avaluació tècnica. Finalment, el 30 d’octubre va tenir lloc una reunió per extreure conclusions sobre l’exercici realitzat.

Com a resultat d’aquest exercici, el Secretariat de l’EOTA va preparar una versió del checklist comentada, amb indicacions de com s’han d’interpretar i aplicar determinades preguntes del mateix.

Aquesta versió ja

10/01/2020|

Publicació de la Decisió Delegada (UE) 2019/1764 de la Comissió

Amb data 14 de març de 2019 s’ha publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea-DOUE la decisió delegada següent, en vigor als vint dies de la seva publicació:

 • Decisió Delegada (UE) 2019/1764 sobre els sistemes[1] per avaluar i verificar la constància de les prestacions dels kits de baranes i kits de passamans destinats a l’ús en obres de construcció, d’acord amb el Reglament (UE) 305/2011 del Parlament i del Consell.

Aquesta decisió cobreix kits destinats únicament a evitar caigudes i no sotmesos a càrregues verticals estructurals.

Fins avui, aquests productes no tenien una decisió adequada per a l’avaluació i verificació de la constància de les prestacions, per la qual cosa ha estat necessari establir quins sistemes són aplicables a

09/01/2020|

Properes reunions

 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 20 de novembre de 2019
 • Consell Tècnic núm. 26, Brussel·les, 11 i 12 de desembre de 2019
29/10/2019|

Quina diferència hi ha entre productes amb norma harmonitzada i productes amb ETA en l’avaluació i verificació de la constància de les prestacions?

Els sistemes d’avaluació i verificació de la constància de les prestacions[1] – 1+, 1, 2+, 3 i 4 – són els mateixos, i la seva aplicació per a cada família de productes està definida mitjançant Decisions de la Comissió publicades en el DOUE.

No obstant això, en el Reglament Delegat 568/2014 de la Comissió – que modifica l’Annex V del Reglament de Productes de Construcció -, clàusula 1.6 de l’Annex, es realitza una clarificació important en relació amb els productes que disposen d’un ETA.

S’estableix que l’avaluació de prestacions realitzada en els ETA – per un organisme d’avaluació tècnica – haurà de ser considerada per a les tasques d’avaluació i verificació de la constància de les prestacions.

29/10/2019|

Elaboració d’ETAs

Entre el 11.06.2019 i el 15.10.2019, l’ITeC ha emès deu ETA i té quaranta-quatre en elaboració. Els deu ETA emesos són dels cinc EAD i de les Guies DITE següents (vegeu web EOTA, apartat “Our Publications”).

 • EAD 160004-00-0301, de kits de posttesat per al pretesat d’estructures.
  • ETA 19/0065 MeKano4 PT System TK, sistema de posttesat intern adherent des de 4 fins 37 cordons, de MK4 WORLD WIDE SL.
 • EAD 090062-00-0404, de kits per a revestiments exteriors de façana fixats mecànicament.
  • ETA 16/0645 Faveker® FV de GRES DE ARAGÓN SA.
  • ETA 17/0355 Faveton® SAH (plaques ceràmiques Ceram 20, Ceram 28 i Acqua 20), de FAVETON TERRACOTA SL.
 • EAD 350140-00-1106, de revestiments i kits de revestiment per a aplicacions
29/10/2019|

Elaboració d’EADs

A més de l’EAD 090062-00-0404, l’ITeC disposa de dotze EAD publicats al DOUE. Actualment està treballant en altres quinze EAD, dels quals quatre són modificacions d’EAD:

 • tres ja han estat adoptats internament per l’EOTA i s’estan elaborant els ETA corresponents
 • els dotze restants estan en diferents fases d’elaboració

Nota: en aquest punt no es comptabilitzen els treballs en curs de conversió de Guies DITE a EAD, indicats al primer punt d’aquesta secció.

29/10/2019|

Treballs de Conversió de Guies DITE a EAD liderats per l’ITeC

 • Conversió de la Guia DITE de productes retardants del foc (ETAG 028)

En la fase de publicació, s’han rebut nous comentaris de la Comissió. Per a un d’ells, s’ha adreçat una consulta a la Comissió que està en curs de resolució.

 • Conversió de la Guia DITE de kits d’elements prefabricats per a aïllament tèrmic per l’exterior (ETAG 017)- treball liderat per CSTB-ITeC:

En el grup de treball s’han detectat alguns aspectes que haurien de ser modificats en la versió del document per a publicació, els quals han estat esmenats; s’ha circulat el document modificat als organismes designats per a confirmació.

 • Conversió de la Guia DITE de kits per a revestiments exteriors de façana (ETAG 034)

EAD 090062-00-0404

29/10/2019|

Treballs de conversió de Guies DITE en curs o pendents de publicació

A la reunió del Consell Tècnic núm. 25 s’ha analitzat la situació dels catorze treballs de conversió actualment en curs.

Tal i com s’indicava als Reports anteriors, es podrien distingir quatre fases bàsiques en el procés de conversió de les Guies DITE a EAD:

Elaboració i adopció pel grup de treball;
Adopció per l’EOTA - pels organismes designats;
Comentaris de la Comissió - incloent-hi la seva consideració;
Publicació - on també hi poden haver comentaris de la Comissió, en la revisió final dels EAD;

En aquests moments tots els treballs es troben a les fases 3ª i 4ª.

Situació detallada dels treballs:

 • EAD de sistemes de vidre estructural (conversió de la Guia DITE 002 parts 1 i 3): enviat a la Comissió
29/10/2019|

Treballs de conversió de Guies DITE amb l’EAD publicat

Actualment són divuit els EAD publicats basats en Guies DITE, dels quals ja se n’ha publicat la modificació d’un d’ells. A partir d’ara els identificarem pel seu número de referència.

Relació dels EAD publicats:

 • EAD 030351-00-0402, per a sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades mecànicament (conversió de la Guia DITE 006): publicat al DOUE, amb data 29.05.2019.
 • EAD 090062-00-0404, per a kits de revestiments exteriors de façana (conversió de la Guia DITE 034 parts 1 i 2): publicat al DOUE, amb data 16.11.2018.
 • EADs 160004-00-0301 i 160027-00-0301, per a kits de posttesat per a pretesat d’estructures (conversió de la Guia DITE 013): EAD publicats al DOUE, amb data 15.12.2017.
 • EAD 210005-00-0505, per a kits de particions interiors (conversió de la
29/10/2019|

Treballs per desbloquejar els EAD pendents de publicació

En l’última reunió del Consell Tècnic, es va abordar la qüestió del centenar d’EAD pendents de publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), alguns d’ells des de fa més d’un any. La Comissió va informar que difícilment es podrien publicar aquests EAD si no s’ajustaven als últims criteris i millores introduïts per la Comissió. Vegeu en el Report núm. 20, “Introducció de millores en els Documents d’Avaluació Europeus”.

A la vista d’aquesta situació, el Consell Tècnic va acordar que cada Institut examinés els seus EAD pendents de publicació i revisés aquells aspectes que no s’ajusten als últims criteris i millores introduïts per la Comissió. A mesura que els EAD estiguin actualitzats, s’enviaran de nou a

29/10/2019|

Document de la Comissió sobre variants d’EADs

La Comissió ha observat un nombre creixent de peticions d’ETA que requereixen la modificació d’EAD ja citats en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Això obliga a posar en marxa nombrosos processos d’actualització per poder publicar els EAD modificats en el DOUE.

Aquesta situació genera inconvenients, tant per als fabricants que disposen d’un ETA emès a partir de l’EAD inicial com per als organismes notificats per a aquest EAD. Aquests inconvenients s’aguditzen quan es tracta d’un EAD amb un número significatiu d’ETA emesos, com és el cas d’alguns EAD resultants de la conversió de Guies DITE (ETAG).

Per donar resposta a aquesta situació, la Comissió ha presentat el document “EAD variants” en la reunió de l’Advisory Group de l’1 i

29/10/2019|

Publicació de dos reglaments delegats amb noves classes de prestació

Amb data 12 de juliol s’ha publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) el reglament delegat següent, en vigor als vint dies de la seva publicació:

Reglament Delegat (UE) 2019/1188 de la Comissió, sobre les classes de prestació en relació amb la resistència a les càrregues de vent de persianes exteriors i tendals, coberts per la norma harmonitzada EN 13561. Aquesta norma inclou quatre classes de prestació per a aquesta característica, però aquestes no són suficients per a tots els productes actualment disponibles en el mercat, ja que els més recents presenten una major resistència a les càrregues de vent. Per aquesta raó, s’afegeixen tres classes de prestació en relació amb la resistència

29/10/2019|

Nou estudi de la Comissió per a la revisió del Reglament

Fins avui la Comissió Europea ha realitzat diversos estudis sobre el Reglament de productes de construcció sobre la base d’enquestes, entrevistes i plataformes tècniques. Recentment, la Comissió ha posat en marxa un nou estudi per complementar la recopilació de dades realitzada fins avui - fruit dels estudis anteriors - i el seu anàlisi, i per donar suport a qualsevol decisió que s’hagi de prendre sobre les opcions futures.

El punt de partida és una enquesta basada en els aspectes detectats en l’avaluació del Reglament realitzada per la Comissió. Aquesta enquesta té un paper important en la definició d’opcions potencials de cara al futur. Per aquesta raó, es dirigeix únicament a experts, principalment els membres de l’ Advisory Group i els agents que

29/10/2019|

Properes reunions:

 • Consell Tècnic núm. 25, Roma, 18 i 19 de setembre de 2019
 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 20 de novembre de 2019
 • Consell Tècnic núm. 26, Brussel·les, 11 i 12 de desembre de 2019
18/06/2019|

Els EAD són d’aplicació obligatòria?

L’article 4 (1) del Reglament, sobre la declaració de prestacions, diu:

“Cuando un producto de construcción esté cubierto por una norma armonizada o sea conforme con una evaluación técnica europea emitida para el mismo, el fabricante emitirá una declaración de prestaciones cuando dicho producto se introduzca en el mercado.”
A nivell de les normes harmonitzades, quan un producte de construcció disposi d’una norma harmonitzada la referència de la qual hagi estat publicada al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), i hagi finalitzat el període de coexistència[1], el fabricant té l’obligació d’emetre una declaració de prestacions i marcar CE el seu producte d’acord amb aquesta norma. Aquesta obligació aplica per comercialitzar un producte a la Unió Europea, no sent

18/06/2019|

Elaboració d’ETAs

Entre el 28.02.2019 i el 10.06.2019, l’ITeC ha emès tres ETA i té quaranta-dos en elaboració. Els tres ETA emesos son dels dos EAD i de la Guia DITE següents (vegeu web EOTA, apartat “Our Publications”).

 • EAD 090062-00-0404, de revestiments exteriors fixats mecànicament.
  • ETA 13/0166 Kits Tempio® FK-16 i FK-20 amb pefils horitzontals continus o discontinus, Kits Tempio® FS-20, FS-24 i FS-30 amb clips, de Cerámica Mayor SA.
 • EAD 350140-00-1106, de revestiments o kits de revestiment per a aplicacions de resistència al foc.
  • ETA 18/1087 Biofire de TRIA-Serviços, Materiais e Equipamentos SA.
 • Guia DITE 004, de sistemes compostos per a aïllament tèrmic exterior (SATE) amb revestiment continu.
  • ETA
18/06/2019|

Elaboració d’EADs

A més de l’EAD 090062-00-0404, l’ITeC disposa de dotze EAD publicats al DOUE. Actualment està treballant en altres catorze EAD, dels quals dos son modificacions d’EAD:

 • un ja ha estat adoptat internament per l’EOTA i s’està elaborant l’ETA corresponent
 • els tretze restants estan en diferents fases d’elaboració

Nota: en aquest punt no es comptabilitzen els treballs en curs de conversió de Guies DITE a EAD, indicats al primer punt d’aquesta secció.

18/06/2019|

EAD publicats elaborats per l’ITeC

Els tres EAD indicats a continuació han estat desenvolupats per l’ITeC en el marc de l’EOTA i publicats al DOUE, amb data 20.03.2019. Permeten l’elaboració d’ETAs i el consegüent marcatge CE dels kits coberts pel seu àmbit d’aplicació. L’ITeC és un dels instituts més actius en el camp dels kits, i particularment en el relacionat amb les façanes.

A continuació, es descriu sintèticament el contingut d’aquests tres EAD. Es pot consultar la informació de tots els EAD elaborats per l’ITeC en l’article “Tretze documents d’avaluació europeus elaborats per l’ITeC publicats al DOUE“.

 • EAD 040427-00-0404 Kits per a sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb morter com a producte aïllant tèrmic i revestiment continu o discontinu com a pell
18/06/2019|

Treballs de Conversió de Guies DITE a EAD liderats per l’ITeC

 • Conversió de la Guia DITE de productes retardants del foc (ETAG 028)

Un cop tractats els comentaris rebuts a la revisió final de la Comissió, el document revisat s’ha enviat per a publicació.

 • Conversió de la Guia DITE de kits d’elements prefabricats per a aïllament tèrmic per l’exterior (ETAG 017)- treball liderat per CSTB-ITeC

Un cop tractats els comentaris rebuts en la fase de comentaris de la Comissió, el document revisat s’ha enviat per a la fase de publicació. Queda pendent la revisió final de la Comissió.

 • Conversió de la Guia DITE de kits per a revestiments exteriors de façana (ETAG 034)

EAD 090062-00-0404 “Kits de revestiments exteriors de façana fixats mecànicament”: referència publicada en el

18/06/2019|

Publicació d’EADs en el DOUE

En aquest període s’han publicat les dues primeres Decisions d’Execució de la Comissió sobre EADs en el Diari Oficial de la Unió Europea-DOUE: la Decisió 2019/450, amb data 19.03.2019, i la Decisió 2019/896, amb data 28.05.2019, que modifica la primera ampliant-la.

Referència de l’EAD Títol de l’EAD Document substituït
Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión
040427-00-0404 Kits para sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE) con mortero como producto aislante térmico y revestimiento continuo o discontinuo como piel exterior
060012-00-0802 Kit formado por revestimiento interior de conducto de evacuación de fibra de vidrio, sustancias minerales y orgánicas y accesorios
090119-00-0404 Kits para revestimientos exteriores de fachada de

18/06/2019|

Treballs de conversió de Guies DITE en curs o pendents de publicació

A la reunió del Consell Tècnic núm. 24 s’ha analitzat la situació dels catorze treballs de conversió actualment en curs.

Tal i com s’indicava als Reports anteriors, es podrien distingir quatre fases bàsiques en el procés de conversió de les Guies DITE a EAD:

Elaboració i adopció pel grup de treball;
Adopció per l’EOTA – pels organismes designats;
Comentaris de la Comissió – incloent-hi la seva consideració;
Publicació – on també hi poden haver comentaris de la Comissió, la revisió final dels EAD;

En aquests moments tots els treballs es troben a les fases 3ª i 4ª.

Situació detallada dels treballs:

 • EAD de sistemes de vidre estructural (conversió de la Guia DITE 002 parts 1 i 3): enviat a la Comissió
18/06/2019|

Treballs de conversió de Guies DITE amb l’EAD publicat

Actualment són divuit els EAD publicats basats en Guies DITE, dels quals ja se n’ha publicat la modificació d’un d’ells. A partir d’ara els identificarem pel seu número de referència.

Relació dels EAD publicats:

 • EAD 030351-00-0402, per a sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades mecànicament (conversió de la Guia DITE 006): publicat al DOUE, amb data 29.05.2019.
 • EAD 090062-00-0404, per a kits de revestiments exteriors de façana (conversió de la Guia DITE 034 parts 1 i 2): publicat al DOUE, amb data 16.11.2018.
 • EAD 160004-00-0301 i 160027-00-0301, per a kits de posttesat per a pretesat d’estructures (conversió de la Guia DITE 013): EAD publicats al DOUE, amb data 15.12.2017.
 • EAD 210005-00-0505, per a kits de particions interiors (conversió de
18/06/2019|

Introducció de millores als Documents d’Avaluació Europeus

En base a la Comunicació de la Comissió COM(2018) 764, comentada al Report Núm. 19, la Comissió està plantejant les següents mesures per a la millora dels Documents d’Avaluació Europeus-EAD:

 1. Totes les referències que apareguin en un EAD, a altres especificacions tècniques harmonitzades, normes d’assaig o altres documents de referència, hauran d’anar acompanyats de la seva data (any).
 2. Tots els mètodes d’avaluació estaran recollits en el text de l’EAD. No es crearan ni es farà referència a Technical Reports (TR) que incloguin mètodes d’avaluació en els nous EAD.
 3. Els organismes d’avaluació tècnica i la secretaria de l’EOTA aplicaran un check list per als esborranys d’EAD adoptats facilitat per la Comissió.
 4. S’evitarà
18/06/2019|

Properes reunions:

 • Assemblea General de l’EOTA, Brussel·les, 24 d’abril de 2019
 • Consell Tècnic núm. 24, Brussel·les, 4 i 5 de juny de 2019
 • Consell Tècnic núm. 25, en lloc a convenir, 18 i 19 de setembre de 2019
 • Consell Tècnic núm. 26, Brussel·les, 11 i 12 de desembre de 2019
07/03/2019|

Què significa el número de l’EAD?

Està estructurat en tres parts: EAD XXYYYY-00-ZZZZ

 • La primera part és una combinació del codi de l’àrea de producte, segons l’Annex IV del Reglament, i el número de projecte definit per l’EOTA.
 • La segona part indica la versió de l’EAD. La versió inicial és la 00, la primera modificació de l’EAD és la 01 i així successivament.
 • La tercera part indica l’àrea de producte segons la classificació EOTA.

Exemple d’un EAD publicat:

EAD 040005-00-1201 Productes fabricats amb fibres vegetals o animals per a aïllament tèrmic i/o acústic

numero-ead-report-19-cat

A l’annex IV del Reglamento es defineixen les àrees de productes dels EAD, amb el seu codi i descripció. Són 35 les definides i existeix una més, la

07/03/2019|

Elaboració d’EADs

A més de l’EAD 090062-00-0404, l’ITeC disposa de nou EAD publicats al DOUE. Actualment està treballant en altres quinze EAD:

 • tres s’han enviat per a la fase de publicació, després d’emetre el primer ETA
 • tres ja han estat adoptats internament per l’EOTA i s’estan elaborant els ETA corresponents
 • els nou restants estan en diferents fases d’elaboració

Un dels tres EAD en la fase de publicació estava en l’última llista de publicació –desembre del 2018–, que ha estat suspesa per la Comissió a causa de l’establiment del nou procediment de publicació (vegeu la noticia a la secció “Documents d’Avaluació Europeus”).

Nota: en aquest punt no es comptabilitzen els treballs de conversió de Guies DITE a EAD, indicats en el primer punt d’aquesta secció.

07/03/2019|