Oficina EOTA ITeC

Presentació

L’Oficina EOTA de l’ITeC és un departament de l’Àrea de Suport a la Innovació que s’encarrega de coordinar la participació de l’ITeC als diferents òrgans de l’EOTA, l’Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica.

El paper de l’Oficina EOTA de l’ITeC és ser el punt de connexió i transferència de coneixement entre l’EOTA i els diferents departaments de l’ITeC, i dels agents del sector relacionats.

Reports of ITeC EOTA Office

Pel que fa als productes innovadors i productes sense norma harmonitzada, moltes empreses del sector de la construcció tenen dificultats per a estar al dia sobre els nous documents que es produeixen a nivell europeu.

Com a membre de l’EOTA en el marc del Reglament (UE) 305/2011, i prèviament sota la Directiva 89/106/CEE, l’ITeC participa activament en el Consell Tècnic, Assemblea General, grups de treball d’àrees de producte o horitzontals i grups ad hoc d’aquesta organització europea. Aquesta participació és clau com a font d’informació sobre l’activitat de l’EOTA.

L’Oficina EOTA de l’ITeC posa els Reports of ITeC EOTA Office a disposició de les empreses i agents del sector de la construcció. Aquests informes són una eina útil per seguir de prop les novetats i documents rellevants en l’àmbit de l’EOTA i del Reglament europeu de productes de la construcció.

Què són els Reports?

Els informes de l’Oficina EOTA de l’ITeC són una recopilació sistemàtica de la informació i els documents més rellevants que es produeixen a nivell de l’EOTA, com els Documents d’Avaluació Europeus-DAE publicats, la conversió de Guies DITE a DAEs, els Technical Reports i altres documents d’interès.

A més, recullen totes les disposicions i documents que es publiquen per l’aplicació del Reglament (UE) 305/2011: actes delegats, informes i FAQs.

Articles i notes de premsa sobre aspectes d’especial interès complementen la informació dels Reports.

Aquests informes s’elaboren després de les reunions del Consell Tècnic de l’EOTA, que tenen lloc aproximadament cada tres mesos.

A qui van adreçats els Reports?

A totes aquelles empreses que produeixen, distribueixen o comercialitzen productes innovadors i/o productes sense norma harmonitzada , així com als agents del sector de la construcció que no tenen un accés directe i sistemàtic a tota la informació i documents generats a Brussel·les.

Més informació sobre l’ITeC

Per consultar la informació i serveis de l’ITeC en el marc de l’EOTA, vegeu la web de l’ITeC: itec.cat, apartat “Certificació”.

L’ITeC és Organisme d’Avaluació Tècnica, així com Organisme Notificat per als productes en el marc de l’EOTA.