Articles

PRODUCTES PER A OBRES D’ENGINYERIA CIVIL EN ELS DOCUMENTS D’AVALUACIÓ EUROPEUS

Santiago del Pozo
Ester Ciércoles
Oficina EOTA de l’ITeC

Els Documents d’Avaluació Europeus-EAD no solament cobreixen productes per a obres d’edificació, sinó també productes per a obres d’enginyeria civil. A mitjans de març, el 15% dels EAD citats en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) tracten de productes i kits per a enginyeria civil[1]. Encara que aquest percentatge pugui semblar poc significatiu, no és el cas dels EAD citats. L’objectiu d’aquest article és donar una perspectiva general d’aquests EAD, incloent també la conversió de l’ETAG (Guia DITE) 032 a EAD, pendent de ser citada en el DOUE.

26/03/2020|

PUBLICATS MÉS DE 200 DOCUMENTS D’AVALUACIÓ EUROPEUS: PERSPECTIVA FI 2019

Santiago del Pozo
Ester Ciércoles
Oficina EOTA de l’ITeC

A la fi del 2019 s’havien publicat 210 Documents d’Avaluació Europeus en el Diari Oficial de la Unió Europea-DOUE. A partir d’ara, ens referirem a aquests documents utilitzant l’acrònim anglès EAD.

Al maig de 2017 vam publicar l’article “Publicats més de 100 documents d’avaluació Europeus: perspectiva general”. El present article té com a objectiu donar una visió dels EAD publicats a la fi del 2019.

05/02/2020|

FAÇANES VENTILADES I SISTEMES D’AÏLLAMENT TÈRMIC PER L’EXTERIOR-SATE EN ELS DOCUMENTS D’AVALUACIÓ EUROPEUS

Santiago del Pozo
Ester Ciércoles
Oficina EOTA de l’ITeC

María Bento Fernández
Departament de Qualitat de Productes de l’ITeC

Existeix una activitat important en relació amb aquestes solucions de façana a nivell dels Documents d’Avaluació Europeus – EAD. L’objectiu d’aquest article és donar una visió global dels EAD relacionats, en particular dels EAD de kits per a aquests sistemes.

Actualment hi ha tres Guies DITE (ETAG) objecte de conversió a EAD: l’ETAG 034 de kits per a façanes ventilades, que el seu EAD ja ha estat publicat; les ETAG 004 i 017, de kits per a SATE amb revestiment continu i per a SATE amb unitats prefabricades, els treballs de les quals

30/09/2019|

PRODUCTES DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC EN ELS DOCUMENTS D’AVALUACIÓ EUROPEUS

Santiago del Pozo
Ester Ciércoles
Oficina EOTA de l’ITeC

Alberto Diego
Departament de Qualitat de Productes de l’ITeC

Amb la propera publicació de l’EAD 350865-00-1106 “Productes retardants al foc”, s’haurà completat la conversió de les Guies DITE de productes de protecció passiva a Documents d’Avaluació Europeus (EAD). Els EAD son especificacions tècniques harmonitzades en el marc del Reglament de Productes de Construcció.

L’objectiu d’aquest articles és donar una visió global d’aquests EAD que fan possible el marcatge CE dels productes que cobreixen.

Per a cada EAD, es descriuen els productes coberts i els sistemes constructius en els quals s’apliquen, així com l’ús previst per a aquests productes. També s’inclouen observacions d’interès. Els EAD s’han dividit en dos grups:

07/06/2019|

TRETZE DOCUMENTS D’AVALUACIÓ EUROPEUS ELABORATS PER L’ITEC PUBLICATS AL DOUE

Santiago del Pozo
Ester Ciércoles

Oficina EOTA de l’ITeC

El Reglament de productes de construcció estableix dues especificacions tècniques per al marcatge CE: les normes harmonitzades i els Documents d’Avaluació Europeus (EAD).

L’EAD és un instrument pensat per a qualsevol empresa, ja sigui una pime o una gran corporació, que facilita el marcatge CE d’aquells productes de construcció no coberts per una norma harmonitzada

La via de l’EAD

Quan un producte no està cobert o totalment cobert per una norma harmonitzada, el fabricant pot utilitzar la via de l’EAD per al marcatge CE. Aquesta via es basa en l’elaboració d’una Avaluació Tècnica Europea (ETA), per un organisme d’avaluació tècnica (OAT) de l’ EOTA[i], a partir de les directrius d’un EAD.

En aquesta via, el Reglament

26/03/2019|

PRODUCTES DE FUSTA EN ELS DOCUMENTS D’AVALUACIÓ EUROPEUS

Júlia Leigh Capdevila
Oficina EOTA de l’ITeC

Jordi Navarro
Departament de Qualitat de Productes
Responsable de l’avaluació de productes de fusta

Cada vegada s’estén més l’ús de productes estructurals de fusta a les obres, ja siguin d’edificació com d’enginyeria civil. Poden utilitzar-se en determinades parts de les obres o en la seva totalitat, com és en el cas de les construccions prefabricades de fusta.

Això també es reflecteix a nivell dels Documents d’Avaluació Europeus (EAD). Aquests documents són les especificacions tècniques europees per a productes innovadors i productes no coberts (total o parcialment) per les normes harmonitzades. Són la referència per elaborar les Avaluacions Tècniques Europees (ETA) que permeten el marcatge CE dels productes avaluats. Aquestes avaluacions

28/02/2018|

PUBLICATS MÉS DE 100 DOCUMENTS D’AVALUACIÓ EUROPEUS: PERSPECTIVA GENERAL

Santiago del Pozo
Júlia Leigh
Oficina EOTA de l’ITeC

 

El Reglament europeu de productes de construcció estableix dues especificacions tècniques harmonitzades: les normes harmonitzades i els Documents d’Avaluació Europeus-DAE.

Els DAE són especificacions per a productes innovadors i productes sense norma harmonitzada, que no estan coberts o totalment coberts per una norma harmonitzada que permeti el seu marcatge CE.

Són documents elaborats per l’Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica-EOTA i són la base per a l’elaboració d’Avaluacions Tècniques Europees-ATE sol·licitades per fabricants per a productes sense norma harmonitzada. Les ATE fan possible que els fabricants puguin emetre la declaració de prestacions i realitzar el marcatge CE d’aquests productes.

A la Comunicació 2017/C 118/04 publicada al Diari Oficial de la Unió Europea-DOUE, amb data 12 d’abril

18/05/2017|

EL CONCEPTE KIT EN ELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ

Santiago del Pozo
Júlia Leigh

Oficina EOTA de l’ITeC

Col·laboració: María Bento
Departament de Qualitat de Productes

El concepte kit

Quan volem posar una prestatgeria a casa tenim dues opcions, o bé comprar els productes que necessitem per separat (prestatges de fusta, escaires, cargols i tacs), o bé adquirir un “pack” que contingui tot el que calgui.

18/01/2017|

QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
EMISSIONS COV DE PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ A EUROPA

Santiago del Pozo
Antoni Walton
Oficina EOTA de l’ITeC

 

En alguns països de la Unió Europea existeixen disposicions reglamentàries sobre les emissions de compostos orgànics volàtils (COV) dels productes de construcció. Són disposicions d’obligat compliment per a la comercialització de productes utilitzats en interiors. El seu objectiu és protegir als usuaris contra els perjudicis a la salut que poden provocar les emissions de COV. Utilitzen mètodes d’assaig i valors llindar o classes diferents. La norma europea EN 16516, en fase final, serà el mètode d’assaig comú per tota Europa i un dels pilars per unes futures classes europees harmonitzades COV.

12/05/2016|

PLA D’ACCIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA SOBRE L’ECONOMIA CIRCULAR

Oficina EOTA de l’ITeC

 

Amb el document “Cap a una economia circular: un programa de zero residus per a Europa” la Comissió introduïa els principis d’aquest model d’economia.

Ara la Comissió acaba de presentar un pla d’acció per a facilitar la transició a aquest nou model d’economia. L’objectiu és superar el model “agafa, fabrica i tira”, ja que molts recursos naturals són finits, i substituir-lo per un altre mediambiental i econòmicament sostenible.

29/01/2016|

EL REGLAMENT (UE) 305/2011 DOS ANYS DESPRÉS. DELS DITE A LES ATE.

Santiago del Pozo, arquitecte
Responsable de l’Oficina EOTA de l’ITeC

 

La posada en marxa del Reglament (UE) 305/2011 al juliol de 2013 ha suposat un conjunt d’accions important: reglaments delegats i d’implementació, informes, FAQs. En l’àmbit dels productes sense norma harmonitzada, on són d’aplicació els documents d’avaluació europeus-DAE i les avaluacions Tècniques europees-ATE, han estat a més necessàries accions específiques per clarificar i concretar els aspectes no previstos en el Reglament.

23/09/2015|

PUBLICACIÓ DELS PRIMERS DOCUMENTS D’AVALUACIÓ EUROPEUS-DAE AL DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA. QUÈ SIGNIFICA?

Santiago del Pozo, arquitecte
Responsable de l’Oficina EOTA de l’ITeC

 

Amb data 10 de juliol, s’han publicat els primers nou documents d’avaluació europeus-DAE al Diari Oficial de la Unió Europea-DOUE: Comunicació 2015/C 226/05. Han passat dos anys des de l’entrada en vigor de l’articulat complet del Reglament (UE) 305/2011, en el qual s’estableix el document d’avaluació europeu-DAE per al marcatge CE dels productes de construcció no coberts per les normes harmonitzades: Quin significat té aquesta publicació i què passa a partir d’aquesta?

16/07/2015|

¿QUÈ PASSA AMB ELS DOCUMENTS D’AVALUACIÓ EUROPEUS-DAE PER ALS PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ?

Santiago del Pozo, arquitecte
Responsable de l’Oficina EOTA de l’ITeC

 

Els documents d’avaluació europeus-DAE són el nou instrument que preveu el Reglament 305/2011 per als productes no coberts per normes harmonitzades, en lloc de les guies DITE i els procediments CUAP. Un cop adoptats s’envien a la Comissió perquè publiqui la llista de referències dels DAE finals en el Diari Oficial de la Unió Europea (Art. 22). A data d’avui, encara no s’ha publicat cap llista de referències de DAE.

22/06/2015|