Articles

TRETZE DOCUMENTS D’AVALUACIÓ EUROPEUS ELABORATS PER L’ITEC PUBLICATS AL DOUE

Santiago del Pozo
Ester Ciércoles

Oficina EOTA de l’ITeC

El Reglament de productes de construcció estableix dues especificacions tècniques per al marcatge CE: les normes harmonitzades i els Documents d’Avaluació Europeus (EAD).

L’EAD és un instrument pensat per a qualsevol empresa, ja sigui una pime o una gran corporació, que facilita el marcatge CE d’aquells productes de construcció no coberts per una norma harmonitzada

La via de l’EAD

Quan un producte no està cobert o totalment cobert per una norma harmonitzada, el fabricant pot utilitzar la […]

26/03/2019 |

PRODUCTES DE FUSTA EN ELS DOCUMENTS D’AVALUACIÓ EUROPEUS

Júlia Leigh Capdevila
Oficina EOTA de l’ITeC

Jordi Navarro
Departament de Qualitat de Productes
Responsable de l’avaluació de productes de fusta

Cada vegada s’estén més l’ús de productes estructurals de fusta a les obres, ja siguin d’edificació com d’enginyeria civil. Poden utilitzar-se en determinades parts de les obres o en la seva totalitat, com és en el cas de les construccions prefabricades de fusta.

Això també es reflecteix a nivell dels Documents d’Avaluació Europeus (EAD). Aquests […]

28/02/2018 |

PUBLICATS MÉS DE 100 DOCUMENTS D’AVALUACIÓ EUROPEUS: PERSPECTIVA GENERAL

Santiago del Pozo
Júlia Leigh
Oficina EOTA de l’ITeC

 

El Reglament europeu de productes de construcció estableix dues especificacions tècniques harmonitzades: les normes harmonitzades i els Documents d’Avaluació Europeus-DAE.

Els DAE són especificacions per a productes innovadors i productes sense norma harmonitzada, que no estan coberts o totalment coberts per una norma harmonitzada que permeti el seu marcatge CE.

Són documents elaborats per l’Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica-EOTA i són la base per a l’elaboració d’Avaluacions Tècniques Europees-ATE sol·licitades per fabricants per a […]

18/05/2017 |

EL CONCEPTE KIT EN ELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ

Santiago del Pozo
Júlia Leigh

Oficina EOTA de l’ITeC

Col·laboració: María Bento
Departament de Qualitat de Productes

El concepte kit

Quan volem posar una prestatgeria a casa tenim dues opcions, o bé comprar els productes que necessitem per separat (prestatges de fusta, escaires, cargols i tacs), o bé adquirir un “pack” que contingui tot el que calgui. […]

18/01/2017 |

L’INFORME DE LA COMISSIÓ SOBRE LA IMPLEMENTACIÓ DEL REGLAMENT DE PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ

Santiago del Pozo
Antoni Walton
Oficina EOTA de l’ITeC

 

Amb data 7 de juliol, la Comissió Europea ha publicat l’Informe sobre l’estat de la implementació del Reglament de Productes de Construcció (RPC). L’Informe no inclou propostes de canvis en el text del Reglament, però recull aquells temes que necessiten ser millorats. […]

26/07/2016 |

QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR
EMISSIONS COV DE PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ A EUROPA

Santiago del Pozo
Antoni Walton
Oficina EOTA de l’ITeC

 

En alguns països de la Unió Europea existeixen disposicions reglamentàries sobre les emissions de compostos orgànics volàtils (COV) dels productes de construcció. Són disposicions d’obligat compliment per a la comercialització de productes utilitzats en interiors. El seu objectiu és protegir als usuaris contra els perjudicis a la salut que poden provocar les emissions de COV. Utilitzen mètodes d’assaig i valors llindar o classes diferents. La norma europea EN 16516, en fase final, serà el mètode d’assaig comú per tota Europa i un dels pilars per unes futures classes europees harmonitzades COV.

[…]

12/05/2016 |

PLA D’ACCIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA SOBRE L’ECONOMIA CIRCULAR

Oficina EOTA de l’ITeC

 

Amb el document “Cap a una economia circular: un programa de zero residus per a Europa” la Comissió introduïa els principis d’aquest model d’economia.

Ara la Comissió acaba de presentar un pla d’acció per a facilitar la transició a aquest nou model d’economia. L’objectiu és superar el model “agafa, fabrica i tira”, ja que molts recursos naturals són finits, i substituir-lo per un altre mediambiental i econòmicament sostenible. […]

29/01/2016 |

EL REGLAMENT (UE) 305/2011 DOS ANYS DESPRÉS. DELS DITE A LES ATE.

Santiago del Pozo, arquitecte
Responsable de l’Oficina EOTA de l’ITeC

 

La posada en marxa del Reglament (UE) 305/2011 al juliol de 2013 ha suposat un conjunt d’accions important: reglaments delegats i d’implementació, informes, FAQs. En l’àmbit dels productes sense norma harmonitzada, on són d’aplicació els documents d’avaluació europeus-DAE i les avaluacions Tècniques europees-ATE, han estat a més necessàries accions específiques per clarificar i concretar els aspectes no previstos en el Reglament.

[…]

23/09/2015 |

PUBLICACIÓ DELS PRIMERS DOCUMENTS D’AVALUACIÓ EUROPEUS-DAE AL DIARI OFICIAL DE LA UNIÓ EUROPEA. QUÈ SIGNIFICA?

Santiago del Pozo, arquitecte
Responsable de l’Oficina EOTA de l’ITeC

 

Amb data 10 de juliol, s’han publicat els primers nou documents d’avaluació europeus-DAE al Diari Oficial de la Unió Europea-DOUE: Comunicació 2015/C 226/05. Han passat dos anys des de l’entrada en vigor de l’articulat complet del Reglament (UE) 305/2011, en el qual s’estableix el document d’avaluació europeu-DAE per al marcatge CE dels productes de construcció no coberts per les normes harmonitzades: Quin significat té aquesta publicació i què passa a partir d’aquesta?

[…]

16/07/2015 |

¿QUÈ PASSA AMB ELS DOCUMENTS D’AVALUACIÓ EUROPEUS-DAE PER ALS PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ?

Santiago del Pozo, arquitecte
Responsable de l’Oficina EOTA de l’ITeC

 

Els documents d’avaluació europeus-DAE són el nou instrument que preveu el Reglament 305/2011 per als productes no coberts per normes harmonitzades, en lloc de les guies DITE i els procediments CUAP. Un cop adoptats s’envien a la Comissió perquè publiqui la llista de referències dels DAE finals en el Diari Oficial de la Unió Europea (Art. 22). A data d’avui, encara no s’ha publicat cap llista de referències de DAE. […]

22/06/2015 |